Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Naše společnost respektuje Vaše osobní údaje a nezpřístupňuje je třetím osobám.

Veškerá Vaše osobní data, která uvádíte v objednávce, jako jsou například adresa, telefonní číslo, číslo platební karty, atd. slouží výlučně pro úspěšné doručení zásilky.

Vaše e-mailová adresa nebude sloužit pro zasílání SPAMů, nepodporujeme ani zasílání nevyžádaných dopisů.

Uživatelské podmínky

Informace:

Majitel vlastnických práv přímo ani nepřímo nezodpovídá za vzniklé škody způsobené provozováním webové stránky. Použití a aplikace návodů, rad, nápadů a tipů nacházejících se na webové stránce je na vlastní odpovědnost každé dané osoby.
Neneseme žádnou odpovědnost za případné vzniklé poruchy, škody a vynaložené náklady, které vznikly neoprávněným a nezpůsobilým zásahem při užívání webových stránek, jejich nedostatečným fungováním v případě technické poruchy, neoprávněným zásahem do obsahové stránky webu pozměněním jejích údajů, zpožděním údajů určených k odeslání, jakož i v případě škod způsobených systémovou chybou, případně počítačovým virem, respektive zapříčiněných jinou podobnou poruchou.

Ochrana osobních údajů:

Naše společnost tímto prohlašuje, že při správě své webové stránky postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a veřejných dat. V případě doručení jakýchkoliv údajů osobního charakteru ze strany dotyčné osoby tato zároveň jejich zasláním projevuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností, která je uchovává ve svém informačním systému a zpracovává pro další účely v souladu s platným zákonem podle účelu a charakteru transakce. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Poskytnuté osobní údaje pečlivě zpracováváme hlavně, ale ne výlučně, na tyto účely:

 • průzkum trhu
 • rozbor trhu
 • analýza spotřebitelských návyků
 • vypracovávání statistik návštěvnosti
 • realizace výherních soutěží a her jiného charakteru
 • poskytování informací o nových produktech a službách
 • poskytování informací o různých akcích
 • řešení reklamací a stížností zákazníků
 • vybavování objednávek.

Naše společnost zajišťuje ve vztahu ke kupujícím, obchodním partnerům a ostatním zákazníkům důvěrnost získaných informací, některé z nich zůstávají předmětem utajení, odkazujíc na stávající obchodní vztahy.
Zároveň si dovolujeme obrátit Vaši pozornost na skutečnost, že využíváním naší webové stránky se Vaše osobní údaje mohou dostat i na stránky jiných společností a organizací. Při využívání jiných webových stránek se proto doporučuje přesvědčit se o zásadách politiky ochrany osobních údajů daného provozovatele stránek.

Všeobecné smluvní podmínky

Tento dokument upravuje smluvní podmínky mezi www.magazin-zivotni-styl.com a uživateli webové stránky, které se vztahují na používání služeb nacházejících se na webové stránce, dále upravuje vztah mezi majitelem webové stránky a uživateli.

I. Všeobecná ustanovení

Vymezení pojmů

1. Článek
Výrazy a pojmy uvedené v těchto smluvních podmínkách se vztahují na následující:

 • „www.magazin-zivotni-styl.com“ je webová stránka – virtuální zdroj informací na Internetu ve vlastnictví společnosti www.magazin-zivotni-styl.com, která představuje produkty a služby společnosti www.magazin-zivotni-styl.com a umožňuje uživatelům stránky, aby měli přístup k různým službám, dále, aby měli přístup k informačním zdrojům pomocí hyper odkazů nacházejících se na stránce serveru www.magazin-zivotni-styl.com, anebo uložených na jiných serverech, které nepatří pod řízení www.magazin-zivotni-styl.com.
 • www.magazin-zivotni-styl.com v souladu s těmito smluvními podmínkami poskytuje služby, které spravuje a udržuje přes webovou stránku www.magazin-zivotni-styl.com.
 • „Služby” jsou takové služby a zdroje, které www.magazin-zivotni-styl.com poskytuje uživatelům webové stránky www.magazin-zivotni-styl.com přes webovou stránku www.magazin-zivotni-styl.com, včetně produktů a jiných služeb nacházejících se v tomto katalogu (seznamu produktů), které se průběžně rozšiřují a mohou se měnit.
 • „Uživatel” je fyzická osoba, která využívá služby poskytnhuté společností www.magazin-zivotni-styl.com přes webovou stránku www.magazin-zivotni-styl.com poté, když vyhověl níže podrobně uvedeným registračním podmínkám. Tímto mezi uživatelem a společností www.magazin-zivotni-styl.com vzniká smluvní vztah.
 • Za „úmyslné zneužití” se považuje každé jednání anebo úmysl, které jsou neslučitelné s etikou Internetu, anebo poškozují osoby připojené na Internet nebo jiné související sítě, dále každý takový čin, který představuje trestný čin, anebo přestupek v souladu s ustanoveními platného práva. Za úmyslné zneužití se považují rovněž a ne výlučně všechny níže uvedené činy a pokusy: flooding, přístup ke zdrojům cestou zneužití uživatelských práv, zneužití jména a hesla jiného uživatele, zneužití chyby systému pro vlastní cíle, dále za účelem získání informací (HACK), takové činy, které se považují za průmyslovou špionáž anebo úmyslné poškození, vloupání se, poškození, anebo zničení (CRACK) systému a informačních zdrojů, neoprávněný přenos systémů vyvinutých pro dálkové ovládání (Trojské viry), instalace virů, skutky, které ruší a brání uživatelům při všeobecném používání Internetu a jiných s ním souvisejících sítí, atd.
 • „Webové místo” je úložiště dat nacházející se na Internetu, které je dostupné prostřednictvím jednotné adresy (URL) a přes HTTP, HTTPS, anebo přes jiný všeobecný protokol, který představuje souhrn souborů, programů, textů, obrázků, fotografií, anebo jiných materiálů a zdrojů.
 • „Webová stránka” je jednou částí webového místa.
 • „IP adresa” je jedinečné identifikační číslo, které je přiřazené k jednotlivým počítačům, webovým stránkám anebo uživatelským zdrojům a umožňuje určit internetové místo uživatelů.
 • „Uživatelský účet” je část webového místa www.magazin-zivotni-styl.com, který obsahuje prostřednictvím www.magazin-zivotni-styl.com uložené uživatelské informace, které si společnost www.magazin-zivotni-styl.com vyžádala při uzavření smlouvy. Uživatelský účet je dostupný výhradně s uživatelským jménem a heslem. Uživatelský účet umožňuje uživateli, aby využíval i takové služby, ke kterým je potřebná předběžná registrace do databáze www.magazin-zivotni-styl.com, dále umožňuje odhlášení se z přístupu ke službám, změnu údajů uvedených během registrace, změnu hesla a další jiné funkce.
 • „Informační systém” je každý nástroj anebo síť nástrojů, kde určitý program pomocí celého informačního systému, anebo jen jeho částí umožní automatické zpracování dat.
 • „Hyper odkaz” je každý odkaz umístěný na webové stránce, který umožní přístup k jiným webovým stránkám, zdrojům informací, anebo k jiným přes standardní protokol.
 • „Heslo” je jedinečný kód skládající se z písmen, čísel a/ anebo z jiných znaků, který si vybere sám uživatel a spolu s uživatelským jménem mu umožňuje přístup k uživatelskému účtu.
 • „Uživatelské jméno” je jedinečný kód skládající se z písmen, čísel a/ anebo z jiných znaků, který si vybere uživatel sám a který identifikuje uživatele při vstupu do uživatelského konta.
 • Za „náhodné události” se považují nepředvídatelné okolnosti v době uzavření smlouvy, které znemožní poskytování služeb.

Předmět smlouvy

2. Článek

 • Společnost www.magazin-zivotni-styl.com své služby poskytuje výlučně se souhlasem uživatele na základě níže uvedeného a splněním ostatních podmínek zveřejněných na webových stránkách www.magazin-zivotni-styl.com.
 • Služby regulované v souladu s těmito smluvními podmínkami znamenají komplexní soubor zdrojů a služeb, které jsou dostupné na základě smluvních podmínek určených na webových stránkách www.magazin-zivotni-styl.com jen předběžnou registrací a registrací a zaplacením příslušné ceny.
 • Uživatelské podmínky webové stránky www.magazin-zivotni-styl.com se vztahují na využití každého takového zdroje a služby, který vyžaduje registraci zákazníků.
 • Uživatel je povinný zabezpečit počítač a jiné technické nástroje, přístup k internetu a zabezpečit spojení potřebné na přenos informačního balíku mezi uživatelem a webovou stránkou, které je potřebné na využití služeb. www.magazin-zivotni-styl.com nepřebírá odpovědnost v těch případech, když uživatel nemá přístup ke službám, pokud taková situace vznikne nezávisle od společnosti www.magazin-zivotni-styl.com (problém hardwaru anebo softwaru, problémy s připojením na internet, atd.).
 • Tyto smluvní podmínky se nevztahují na vztah mezi uživatelem a třetí stranou, dále na ty služby, pro které jsou v platnosti zvláštní předpisy.

3. Článek
Služby poskytované společností www.magazin-zivotni-styl.com jsou různorodé, jejich počet průběžně roste a v zájmu dalších vylepšení a rozšíření se kdykoliv mohou měnit (volný přístup, předběžná registrace, zaplacení příslušné ceny po registraci). Jejich počet, vlastnosti a způsob zabezpečení může společnost www.magazin-zivotni-styl.com kdykoliv změnit.

Schválení všeobecných smluvních podmínek. Registrace

4. Článek

 • Uživatel se pro použití dostupných služeb musí zaregistrovat vyplněním online formuláře, který se nachází na webové stránce www.magazin-zivotni-styl.com, s čímž současně souhlasí s podmínkami této smlouvy.
 • Vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím políčka “I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” („Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami”), dále kliknutím na virtuální tlačítko “Create my account now!” („Vytvořit účet nyní!”) uživatel vytvoří elektronické prohlášení v souladu s elektrickým dokumentem EU a uznává, že přečtl, porozuměl, pochopil a souhlasil s podmínkami uvedenými v těchto smluvních podmínkách, a souhlasí s tím, že bude jednat v souladu s nimi. Elektronické prohlášení, které přes server www.magazin-zivotni-styl.com uskladňujeme způsobem zabezpečujícím všeobecně přijaté technické změny, které umožňují reprodukci prohlášení, což na základě už uvedených právních předpisů představuje elektronický dokument. www.magazin-zivotni-styl.com má právo uložit IP adresu uživatelů a jakékoliv jiné potřebné informace pro identifikaci uživatelů, dále má právo na reprodukci potřebných informací elektronického prohlášení uživatelů o přijetí těchto smluvních podmínek pro případně vzniklé právní spory. Uživatel může bez omezení měnit informace, které uvedl při vyplnění registračního formuláře, na základě pravidel uvedených v 2. odstavci před potvrzením prohlášení.
 • Pro využití placených služeb poskytovaných společností www.magazin-zivotni-styl.com je kromě registrace nutné zaplatit příslušnou cenu a přijmout licenční smlouvu.
 • Uživatel je při vyplnění registračního formuláře povinnen poskytnout své identifikační údaje, povolání a jiné potřebné elektronické údaje na základě skutečných faktů, jakož i oznámit jejich změny do 7 dní. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že poskytnuté údaje jsou shodné se skutečností a zavazuje se, že tyto údaje v případě změny bude aktualizovat.
 • V případě, pokud uživatel poskytne nepravdivé údaje, anebo nás na základě výše uvedeného odstavce neinformuje o změně údajů, společnosti www.magazin-zivotni-styl.com vznikne právo na to, aby zabezpečení služeb a podporu registrace uživatele bez předcházejícího upozornění považovala za neplatné, anebo pozastavila. Odmítnutí zabezpečení služeb, anebo jejich pozastavení se považuje za zrušení této smlouvy.
 • V případě neplnoletých osob na základě této smlouvy jsou rodiče anebo jejich zákonní zástupci povinní převzít odpovědnost vůči společnosti www.magazin-zivotni-styl.com, anebo za škody – registrací a použitím služeb – způsobené třetí straně, dále za škody způsobené uvedením falešných údajů.

Uživatelské jméno a heslo

5. Článek

 • Uživatel plně odpovídá za ochranu svého hesla, dále za všechny činy, které vykoná uživatel anebo třetí osoba použitím jeho uživatelského jména a hesla.
 • Uživatel je povinnen udělat co nejvíce v zájmu utajení svého hesla.
 • Uživatel nesmí poskytnout své heslo třetí osobě a v případě zneužití, anebo při pokusu o použití údajů neoprávněnou osobou, je uživatel povinný bezodkladně informovat www.magazin-zivotni-styl.com. Nezávisle na výše uvedeném je uživatel povinný bezodkladně informovat společnost www.magazin-zivotni-styl.com také v případě, pokud zabezpečené služby byly použity neoprávněně.
 • Vzhledem k charakteristice internetového protokolu a v zájmu ochrany svého hesla se uživatel zavazuje k tomu, že pokud po přihlášení se na stránku chce tuto opustit, klikne na virtuální tlačítko „Sign out („Odhlásit se“).

Úprava smluvních podmínek

6. Článek

 • Protože služby poskytované společností www.magazin-zivotni-styl.com jsou různorodé, jejich počet neustále roste, v zájmu dalších inovací a s cílem rozšiřování může www.magazin-zivotni-styl.com kdykoliv změnit jejich počet, vlastnosti a způsob zabezpečení. Společnost www.magazin-zivotni-styl.com může tyto smluvní podmínky kdykoliv jednostranně změnit v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se služeb.
 • www.magazin-zivotni-styl.com se zavazuje k tomu, že v e-mailové zprávě a/anebo na uživatelském profilu, uživatelském účtu, anebo na kterékoliv stránce www.magazin-zivotni-styl.com na dobře viditelném místě sdělením upozorní uživatele na změny. Pokud podle druhého odstavce uvedeného výše uživatel nevyjádří svůj nesouhlas se změněnými podmínkami, považují se změny za uživatelem přijaté. V opačném případě má www.magazin-zivotni-styl.com právo na okamžité ukončení zabezpečení služeb pro daného uživatele, což znamená okamžité vypovězení této smlouvy.

II. Služby

Bezplatné služby

7. Článek
Za bezplatné služby poskytnuté společností www.magazin-zivotni-styl.com se považují ty služby, které má uživatel k dispozici po registraci na základě 2. odstavce 4. článku těchto smluvních podmínek prostřednictvím webových stránek www.magazin-zivotni-styl.com.

Ceny a způsob platby

8. Článek

 • Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách www.magazin-zivotni-styl.com, které může www.magazin-zivotni-styl.com kdykoliv změnit. Jednotlivě uvedené celkové ceny (pokud to je potřebné) už obsahují DPH. Další změna cen nemá žádný vliv na uživatele, který už zaplatil za některou službu.

Uživatel může k zaplacení ceny využít libovolný způsob platby uvedený na webových stránkách www.magazin-zivotni-styl.com.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti uživatele

9. Článek
Uživatel má právo na online služby poskytované na základě těchto smluvních podmínek a na přístup a užívání služeb způsobem, jaký určí společnost www.magazin-zivotni-styl.com. Pro přístup k službám, které vyžadují registraci, je uživatel povinnen uvést uživatelské jméno a heslo.

10. Článek
Uživatel má právo na přístup a změnu svých údajů, které uvedl během registrace na webovou stránku www.magazin-zivotni-styl.com. Uživatel může tato svá práva využít přes svůj uživatelský profil online.

11. Článek

 • Obsahy, včetně a ne výlučně texty, obrázky, designy, ilustrace, fotografie, videomateriály, zvukové materiály, formáty, software, údaje, databáze (včetně databáze společnosti www.magazin-zivotni-styl.com) a jiné materiály nacházející se na webovém místě www.magazin-zivotni-styl.com a práva duševního vlastnictví související se službami pod ochranou zákonů práv duševního vlastnictví patří do výlučného vlastnictví www.magazin-zivotni-styl.com, anebo třetí strany, která pro www.magazin-zivotni-styl.com zabezpečuje užívací právo. Uživatel nemůže využívat webovou stránku www.magazin-zivotni-styl.com, služby, anebo kteroukoliv část obsahu stránky pro vlastní účely.
 • Právo přístupu uživatele nezahrňuje v sobě právo na kopírování anebo reprodukci obsahu stránek www.magazin-zivotni-styl.com a jejich kterýchkoliv částí, a použít duševní vlastnictví www.magazin-zivotni-styl.com anebo vlastnictví třetí strany, kromě použití nevýznamného množství obsahu pro osobní, ale nekomerční účely, kterými se neporušují oprávněné zájmy autorů a duševní vlastnictví jejich majitelů. Navzdory výše uvedenému uživatel nemůže z materiálů odstraňovat žádné označení a značku, anebo informace spojené s jiným duševním vlastnictvím.
 • Pro neexistenci dohody jiného směru nemůže uživatel z webové stránky www.magazin-zivotni-styl.com postoupit třetí osobě kteroukoliv část obsahu, anebo postoupit dostupné služby třetí osobě a nemůže jej rozmnožovat. Což znamená, že uživatel nemůže udělat výpis a/ anebo znova použít důležitý obsah webové stránky www.magazin-zivotni-styl.com a/ anebo nemůže vytvářet opakovaně, anebo pravidelně výpisy, anebo znova používat nedůležitý obsah webové stránky www.magazin-zivotni-styl.com bez povolení společnosti www.magazin-zivotni-styl.com.

Práva a povinnosti poskytovatele

12. Článek
www.magazin-zivotni-styl.com se zavazuje, že v souladu s těmito smluvními podmínkami udělá maximum v souvislosti s používáním služeb.

13. Článek

 • Bez ohledu na výše uvedený odstavec, v případě, pokud uživatel poruší práva duševního vlastnictví v jakékoliv části obsahu www.magazin-zivotni-styl.com, má společnost www.magazin-zivotni-styl.com právo uživateli odstranit uživatelské jméno a heslo.

14. Článek

 • Společnost www.magazin-zivotni-styl.com má právo, není však povinná instalovat na počítač uživatele takzvané cookies – krátké textové soubory uložené na pevném disku uživatele přes internetový server, které umožní obnovení a monitorování aktivit a informace spojené s uživatelem.
 • www.magazin-zivotni-styl.com může umístit na své stránce www.magazin-zivotni-styl.com hyper odkazy a reklamy třetí strany – partnerů www.magazin-zivotni-styl.com – v zájmu marketingu služeb a produktů. Společnost www.magazin-zivotni-styl.com nenese odpovědnost za dostupné množství těchto produktů, dále za obsah služeb a za plnění přijatých závazků včetně poskytování služeb, v případě, pokud třetí strana – partneři www.magazin-zivotni-styl.com – nepodléhají vedení společnosti www.magazin-zivotni-styl.com.
 • Při zabezpečování služeb v souladu s těmito smluvními podmínkami si www.magazin-zivotni-styl.com vyhrazuje právo na to, aby v zájmu upoutání pozornosti uživatele, anebo k jeho uživatelskému profilu přiřadil hyper odkazy, reklamy, anebo související stránky www.magazin-zivotni-styl.com , které nepatří pod vedení společnosti www.magazin-zivotni-styl.com. www.magazin-zivotni-styl.com neodpovídá za přístup k těmto a podobným stránkám, dále za zabezpečení služeb poskytnutých těmito stránkami v případě, pokud tyto nepatří pod vedení společnosti www.magazin-zivotni-styl.com.
 • www.magazin-zivotni-styl.com má právo zasílat uživatelům informace o nových službách, dále obchodní informace o službách svých partnerů, sdělení o změnách těchto smluvních podmínek a zasílat informace o poskytování dalších smluvních podmínek. Přijetím těchto smluvních podmínek uživatel souhlasí s tím, aby pro něj www.magazin-zivotni-styl.com zasílal nevyžádané obchodní informace.

15. Článek

 • Společnost www.magazin-zivotni-styl.com má právo na to, ale není povinná, podle svého uvážení odstranit, vymazat, anebo blokovat kteroukoliv část obsahu svých stránek www.magazin-zivotni-styl.com.
 • Společnost www.magazin-zivotni-styl.com má právo na to, ale není povinná, obsah nacházející se na kterémkoliv svém serveru uložit a odevzdat třetí straně a rovněž příslušným orgánům, pokud to slouží na ochranu práv, legitimních zájmů a bezpečnosti společnosti www.magazin-zivotni-styl.com a třetí strany, dále v takových případech, když si příslušný obsah vyžádají příslušné státní orgány.

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje

16. Článek
www.magazin-zivotni-styl.com má právo na základě 2. odstavce 4. článku těchto smluvních podmínek po registraci shromažďovat, použít a zpracovat všechny údaje ve spojitosti s uživatelem. Informace sloužící pro identifikaci uživatele mohou obsahovat křestní jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, povolání a jiné osobní údaje, které uživatel uvede při registraci. Tato informace může rovněž obsahovat i jiné údaje, které uživatel vyplní, uvede, anebo používá ve spojení s poskytovanými službami, anebo při účasti v jakýchkoliv promočních akcích, hrách, soutěžích anebo průzkumech atd.

Zpracování osobních údajů

17. Článek

 • Společnost www.magazin-zivotni-styl.com je na základě těchto smluvních podmínek povinná se všemi osobními údaji uživatele zacházet s náležitou pečlivostí a přijmout odpovědnost za ochranu těch údajů, ke kterým má přístup v souvislosti s používáním služeb, kromě „vyšší moci”, náhodných událostí, anebo v případě úmyslného zneužití třetí osobou.
 • www.magazin-zivotni-styl.com může v registračním formuláři uvést, vyplnění kterých údajů je povinné a které jsou dobrovolné, dále může uvést důsledky odmítnutí uvedení údajů. Přijetím těchto smluvních podmínek uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s výše uvedenými ustanoveními.
 • Podmínky uvedené v prvním odstavci nejsou platné v případě, pokud uživatel anebo jiná osoba pod jeho vedením úmyslně zneužije a poruší práva a zákonné zájmy třetí osoby. V tomto případě může www.magazin-zivotni-styl.com vydat osobní údaje uživatele příslušným státním orgánům v souladu s právními předpisy.